Thomas & Brinkman
Gespecialiseerd werving en selectiebureau

Algemene voorwaarden

Algemeen

Dit document bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen Thomas & Brinkman en zijn opdrachtgevers. De dienstverlening van Thomas & Brinkman richt zich primair op het zoeken en vinden van professionals actief in de fiscale beroepspraktijk.

Thomas & Brinkman bemiddelt afgestudeerden tot professionals met tientallen jaren bewezen kwaliteiten. De dienstverlening is enerzijds aan de werknemer (hierna te noemen de kandidaat) en anderzijds aan de werkgever(hierna te noemen de opdrachtgever). Thomas & Brinkman voorziet zijn opdrachtgevers in hun behoefte aan vast en aan interim personeel.
 
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever:

de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

Opdrachtnemer:

Thomas & Brinkman Executive Search bv.

Kandidaat:

afgestudeerden en professionals, werkzaam in de fiscaleberoepspraktijk

Werkzaamheden:

alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin des woord en omvat in elk geval de werkzaamheden zoals vermeld inde opdrachtbevestiging.

Overeenkomst:

elke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever,conform het bepaalde in de opdrachtbevestiging.
 
 
Werving & Selectie
Thomas & Brinkman kan uw vervangings- en uitbreidingsbehoefte aan vast personeel invullen. De kandidaat treedt daarbij rechtstreeks bij u in dienst.
 
Artikel 1: Werkingssfeer

a. Werving & selectie voor directe indiensttreding is de opdracht waarbij Thomas & Brinkman een of meer geschikt geachte kandidaten ten behoeve van indiensttreding bij de opdrachtgever selecteert en mondeling en schriftelijk (profielschets) bij die opdrachtgever introduceert. Van een succesvolle vervulling van een dergelijke opdracht is sprake indien en zodra een door Thomas & Brinkman bij de opdrachtgever voorgestelde kandidaat aldaar in dienst treedt.

b. Onder indiensttreding wordt mede begrepen elke vergelijkbare vorm van feitelijke tewerkstelling van een door Thomas & Brinkman geïntroduceerde kandidaat (bijv. als opdrachtnemer, als vennoot, etc.), al dan niet via een derde en al dan niet bij een andere vestiging van opdrachtgever en/of bij een aan zijn organisatie gelieerde onderneming.

c. Onder een succesvolle vervulling van de werving &selectieopdracht wordt eveneens begrepen het geval dat een door Thomas &Brinkman aan de opdrachtgever voorgestelde kandidaat binnen twaalf maanden na die introductie - al dan niet na intrekking van de opdracht - in dienst treedt of anderszins, al dan niet via derden, op enigerlei wijze, in enigerlei functie, bij de opdrachtgever of bij een daaraan gelieerde onderneming werkzaam is.

d. Tenzij opdrachtgever ter zake vooraf een nadrukkelijk schriftelijk voorbehoud heeft gemaakt, is het honorarium eveneens verschuldigd indien de door Thomas & Brinkman geïntroduceerde kandidaat bij opdrachtgever bekend mocht blijken te zijn.
 
Artikel 2: Exclusiviteit

De zoekopdracht wordt voor een bepaalde periode na ontvangst van de schriftelijke accordering van de opdrachtbevestiging, met uitsluiting van andere bureaus exclusief gegund aan Thomas & Brinkman.
 
Artikel 3: Retainer fee

Opdrachtgever is na schriftelijke accordering van de opdrachtbevestiging een niet terug vorderbaar voorschot (retainer fee) aanThomas & Brinkman verschuldigd voor het starten van een search naar een of meer geschikte kandidaten. De hierboven genoemde retainer fee zal na een succesvolle bemiddeling in mindering worden gebracht op het eindhonorarium.
 
Artikel 4: Honorarium

a. Bij een succesvolle vervulling van de werving &selectieopdracht wordt door Thomas & Brinkman aan opdrachtgever een percentage van het door de gekozen kandidaat te verdienen bruto jaarsalaris,hieronder te verstaan 12,96 x het bruto maandsalaris in rekening gebracht, te vermeerderen met de daarover verschuldigde btw.

b. Voor de berekening van het eindhonorarium wordt altijd uitgegaan van een fulltime dienstverband (werkweek van 40 uur) ook als een kandidaat de functie parttime zal bekleden. Voor partnerposities worden individuele afspraken gemaakt. Het eindhonorarium zal terstond na de datum van indiensttreding in rekening worden gebracht.
 
Artikel 5: Overige kosten

De opdrachtgever is, buiten het honorarium bij succesvolle vervulling, geen kosten ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst aan Thomas & Brinkman verschuldigd, tenzij hierover uitdrukkelijke afspraken tussen Thomas & Brinkman en de opdrachtgever zijn gemaakt.
 
Artikel 6: Informatieplicht

De opdrachtgever is gehouden om binnen 14 (veertien) dagen na een daartoe gedaan verzoek aan Thomas & Brinkman de gegevens te verstrekken betreffende de financiële afspraken tussen opdrachtgever en kandidaat, alsmede de startdatum van de door Thomas & Brinkman geselecteerde kandidaat. Indiende opdrachtgever niet tijdig, onvoldoende of onjuiste gegevens verstrekt, is Thomas & Brinkman gerechtigd de hoogte van het bruto jaarsalaris en de startdatum te schatten en conform die schatting te factureren.
 
Artikel 7: Aansprakelijkheid

Thomas & Brinkman is gehouden om zich in het kader van een opdracht in te spannen om geschikte kandidaten te werven en te selecteren ten behoeve van indiensttreding bij de opdrachtgever op alle mogelijke wijzen. Voorde beslissing om met een door Thomas & Brinkman geselecteerde kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te gaan, alsmede voor de inhoud van deze arbeidsovereenkomst, de beloning en de arbeidsomstandigheden is de opdrachtgever verantwoordelijk. Thomas & Brinkman aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor tekortkomingen van, en/of schade veroorzaakt dooreen kandidaat die door Thomas & Brinkman is aangedragen.
 
Artikel 8: Non interference

Thomas & Brinkman verbindt zich jegens opdrachtgever om eerder door hun bemiddeling bij opdrachtgever in dienst getreden werknemers niet actief te benaderen ten behoeve van opvolgende searches in opdracht van derden.
 
Artikel 9: Geheimhouding

Het is de opdrachtgever niet toegestaan gegevens van een door Thomas & Brinkman voorgestelde kandidaat zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Thomas & Brinkman aan een derde bekend te maken. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is de opdrachtgever aan Thomas& Brinkman een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,00 (zegge:vijfentwintigduizend euro) per overtreding, onverminderd het recht van Thomas& Brinkman om volledige schadevergoeding te vorderen.
 
Artikel 10: Facturering en betaling

a. Het honorarium wordt direct aan de opdrachtgever gefactureerd na indiensttreding van en/of de datum waarop de werkzaamheden aanvangen door de door Thomas & Brinkman geselecteerde kandidaat.

b. De betalingstermijn van door Thomas & Brinkman verzonden facturen bedraagt 14 (veertien) dagen na factuurdatum. De opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening van eventuele vorderingen, dan wel enige betaling jegens Thomas & Brinkman op te schorten. Bij gebreke van volledige betaling binnen de gestelde termijn is de opdrachtgever in verzuim,zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is.

c. Indien de opdrachtgever in verzuim is, is hij aan Thomas &Brinkman een direct opeisbare vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2%van de verschuldigde hoofdsom per maand, waarbij een deel van een maand als één maand wordt gerekend. De opdrachtgever is daarnaast buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter grootte van ten minste 15% van de hoofdsom,vermeerderd met de contractuele rente, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever aan Thomas & Brinkman de werkelijke (buiten)gerechtelijke incassokosten te vergoeden, voor zover deze dit bedrag te boven mochten gaan.
 
Artikel 11: Garantieregeling

a. Indien een door Thomas & Brinkman bemiddelde kandidaat binnen een overeengekomen periode na indiensttreding niet meer bij de opdrachtgever in dienst is, zal Thomas & Brinkman, mits de opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Thomas & Brinkman heeft voldaan,eenmalig en naar beste vermogen, een nieuwe kandidaat trachten te werven en te selecteren voor dezelfde functie waarin, en tegen een vergelijkbaar salaris waarvoor de eerste kandidaat bij de opdrachtgever werkzaam is geweest. De procedure conform de oorspronkelijke opdrachtbevestiging en conform de oorspronkelijk afgesproken condities – met name wat betreft exclusiviteit – zal hiertoe opnieuw worden gestart.

b. Indien de opdrachtgever van de garantieregeling gebruik wenst te maken, dient hij Thomas & Brinkman binnen 14 (veertien) dagen na beëindiging van het dienstverband met de eerste kandidaat daarvan schriftelijk in kennis te stellen, bij gebreke waarvan de opdrachtgever op het bepaalde in dit artikel geen beroep (meer) kan doen.

c. Indien de nieuwe search door Thomas & Brinkman onverhoopt niet binnen een periode van acht weken – te rekenen vanaf de datum van de schriftelijke kennisgeving van het voortijdige vertrek van betrokkene – tot het presenteren van (een) nieuwe kandida(a)t(en) zou leiden, verplicht Thomas &Brinkman zich tot terugstorting van een vooraf overeengekomen percentage van het eindhonorarium. In het geval dat opdrachtgever mocht besluiten de oorspronkelijke vacature niet verder te vervullen dan wel de opdracht aan een derde partij te gunnen, vervalt bovengenoemde restitutieregeling. Thomas &Brinkman zendt in geval van terugbetaling aan de opdrachtgever voor dit bedrag een creditfactuur en betaalt het verschuldigde bedrag binnen 30 dagen daarna.

d. Indien een door Thomas & Brinkman in het kader van deze garantieregeling voorgestelde kandidaat bij de opdrachtgever in dienst treedt,of indien Thomas & Brinkman een vooraf overeengekomen percentage van het honorarium heeft terugbetaald, of indien de opdrachtgever in de garantieperiode de functie zelf (al of niet via derden) heeft ingevuld, is Thomas &Brinkman van zijn verplichtingen uit hoofde van dit garantieartikel ontslagen.
 
Artikel 12: Einde opdracht

Een opdracht tot werving & selectie eindigt in elk geval door succesvolle vervulling van de opdracht, door intrekking van de opdracht door Thomas & Brinkman of door de opdrachtgever en – indien een termijn is afgesproken – door tijdsverloop. Het eindigen van een opdracht laatverplichtingen van de opdrachtgever jegens Thomas & Brinkman m.b.t. door Thomas & Brinkman bij opdrachtgever geïntroduceerde kandidaten onverlet.
 
Artikel 13: Rechtskeuze en geschillen

De overeenkomst alsmede de opdracht, de aanvraag en de offerte van Thomas & Brinkman worden volledig beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden wordt te allen tijde nadrukkelijk uitgesloten, behoudens in het geval van schriftelijk expliciet overeengekomen afwijkingen. Bij alle geschillen staat het ieder der partijen vrij – indien zij in onderling overleg niet tot overeenstemming kunnen komen – zich tot de bevoegde burgerlijke rechter te wenden. In elk geval is Rechtbank Amsterdam bevoegd om van deze geschillen kennis te nemen.
 
 
Tijdelijk personeel voor interimopdrachten

Om te voorzien in de behoefte aan tijdelijke krachten,bijvoorbeeld voor een speciaal project, wegens ziekte of omdat de werkdruk tijdelijk toeneemt, kan Thomas & Brinkman uw vervangings- en uitbreidingsbehoefte aan personeel ook op interim basis invullen. Dit kunnen freelancers zijn die worden ingehuurd en vervolgens via Thomas & Brinkman worden ingezet binnen een opdracht die past bij hun expertise en niveau. Een interimkracht kan niet door de opdrachtgever worden overgenomen.
 
Artikel 1: Definities

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

Opdrachtgever:

Degene die gebruikt maakt van aanbiedingen en diensten van Thomas& Brinkman om zijn behoefte aan interim-dienstverlening te helpen oplossen.

Opdrachtnemer:

de (rechts-)persoon die de opdracht bij de organisatie van opdrachtgever uitvoert naar beste inzicht en vermogen en de eisen van goed vakmanschap.

Partijen:

opdrachtgever, opdrachtnemer en Thomas & Brinkman tezamen.

Opdracht:

de op schrift gestelde beschrijving van de activiteiten die de opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever zal verrichten om diens behoefte op te lossen.
 
Artikel 2: Toepasselijkheid

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het door Thomas &Brinkman (doen) uitvoeren van één of meerdere opdrachten. De voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige opdrachten tenzij partijen anders overeenkomen.

b. Indien en voor zover van deze voorwaarden wordt afgeweken of anderszins een aanvulling is afgesproken dienen de afwijkingen c.q.aanvullingen schriftelijk te worden vastgelegd. De artikelen uit deze voorwaarden waarvan niet op die wijze afwijking is overeengekomen, blijven onverkort van toepassing.

c. Tussen partijen gelden geen andere (al dan niet algemene)voorwaarden of regelingen.
 
Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

a. Overeenkomsten tussen partijen komen schriftelijk tot stand voor de aanvang van de uitvoering van de opdracht doch uiterlijk binnen 20 dagen na fysieke aanvang van de overeengekomen opdracht, door ondertekening van partijen van de overeenkomsten, vermeldende ten minste: een omschrijving van de opdracht, de verwachte duur van de werkzaamheden en de tarieven. De in de overeenkomsten genoemde verwachte duur en tariefstelling zijn ramingen die op basis van inzichten ten tijde van de formulering van de werkzaamheden als toereikend worden beschouwd.

b. Opdrachtnemer heeft kennis genomen van de inhoud van de overeenkomst tussen opdrachtgever en Thomas & Brinkman. Opdrachtnemer verklaart zich door medeondertekening van deze overeenkomst akkoord met de inhoud van de overeenkomst tussen opdrachtgever en Thomas & Brinkman. Door aanvang van de uitvoering van de opdracht treden de algemene voorwaarden inwerking.
 
Artikel 4: Uitvoering en procesbewaking

a. Opdrachtnemer zal de opdracht uitvoeren naar beste inzicht en vermogen en de eisen van goed vakmanschap.

b. Opdrachtgever zal opdrachtnemer alle voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bevoegdheden verlenen. Tevens draagt de opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt.

c. De tijdsbesteding zal in gezamenlijk overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer worden bepaald en zo nodig worden bijgesteld indien de opdracht dat noodzakelijk maakt.

d. Bij verhindering van opdrachtnemer tot het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden door ziekte of ongeval, is opdrachtnemer gehouden dit onverwijld aan opdrachtgever en Thomas & Brinkman te (doen) melden onder opgave van reden en verwachte duur van de verhindering. Opdrachtnemer en Thomas & Brinkman zullen zich inspannen om een ongestoorde voortgang van de werkzaamheden bij de opdrachtgever te waarborgen.

e. Gedurende de looptijd van de overeenkomst staat Thomas &Brinkman zowel opdrachtgever als opdrachtnemer met raad en daad terzijde om de kwaliteit van het proces te bewaken. Thomas & Brinkman zal met opdrachtgever en opdrachtnemer afspraken maken over de wijze waarop en de frequentie waarmee het regelmatig contact zal plaats vinden.

f. Opdrachtgever stelt aan opdrachtnemer kosteloos de noodzakelijke werkfaciliteiten ter beschikking, zoals kantoorruimte, telefoon,e-mail en zo nodig secretariële ondersteuning.
 
Artikel 5: Geheimhouding en non-concurrentie

a. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de opdracht van elkaar of uit enige bron hebben verkregen. Partijen staan ervoor in dat zij zorgvuldig en discreet zullen omgaan met de door hen op welke wijze dan ook uitgewisselde informatie. Bij beëindiging van de overeenkomst geeft opdrachtnemer alle documenten van opdrachtgever, die zij nog in hun bezit hebben aan opdrachtgever terug.

b. Opdrachtgever en opdrachtnemer verplichten zich om gedurende deduur van de opdracht, alsmede gedurende een periode van twee jaar na het eindedaarvan, geen directe of indirecte contractuele relatie, hoe ook genaamd, aante gaan met elkaar

c. Onder opdrachtgever wordt in artikel b ook de aan opdrachtgever gelieerde ondernemingen, alsmede de eventuele rechtsopvolger(s) verstaan

d. Indien de bepalingen van artikel b niet worden nageleefd, heeft Thomas & Brinkman recht op een direct opeisbare vergoeding ter grootte van het dagtarief (incl. btw) dat in de overeenkomst tussen opdrachtgever en Thomas& Brinkman is vastgesteld, voor elke dag dat inbreuk wordt gemaakt op dit artikel. Thomas & Brinkman is gerechtigd deze vergoeding zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling of sommatie vooraf bij zowel opdrachtgever als opdrachtnemer op te eisen. Daarenboven is Thomas &Brinkman gerechtigd tot vergoeding van de feitelijk geleden schade ter zake voor zover deze de gemelde vergoedingen overschrijdt.
 
Artikel 6: Aansprakelijkheid

a. Thomas & Brinkman is jegens opdrachtgever slechts aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van grove nalatigheid of opzet aan de zijde van Thomas& Brinkman. Thomas & Brinkman is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van opdrachtnemer in of bij uitvoering van de door hem op zich genomen taken.Opdrachtnemer is jegens opdrachtgever slechts aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van grove nalatigheid of opzet aan de zijde van opdrachtnemer. Thomas & Brinkman is jegens opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade wegens handelen of nalaten met betrekking tot deze opdracht, behoudens het geval van grove schuld of opzet aan de zijde van Thomas & Brinkman. Voor de gevolgen van indirecte schade kan Thomas & Brinkman nooit aansprakelijk gesteld worden.

b. Niettegenstaande het in voorgaande lid van dit artikel bepaalde strekt de aansprakelijkheid van Thomas & Brinkman in geen geval verder dan het bedrag dat over de laatste zes maanden als honorarium aan opdrachtgever inrekening is gebracht.

c. Opdrachtgever is aansprakelijk en vrijwaart Thomas & Brinkman en/of opdrachtnemer voor schade die kan ontstaan, ook jegens derden, door het handelen of nalaten te handelen van opdrachtgever zelf, of van enig persoon voor wie opdrachtgever verantwoordelijk is, waaronder begrepen schadeaanspraken door derden jegens Thomas & Brinkman en/of opdrachtnemer die kunnen voortvloeien uit de wet.

d. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in de opdracht, modellen of materialen die door opdrachtgever zijn verstrekt.Tevens is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg vandoor opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

e. Opdrachtgever dient klachten over de uitvoering van de opdracht schriftelijk uiterlijk binnen 20 dagen na afloop van de opdracht kenbaar te maken aan Thomas & Brinkman en opdrachtnemer.

f. Opdrachtnemer is gehouden zorg te dragen voor een afdoende beroeps- en bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, welke dekking geeft voorde risico’s en aansprakelijkheid inherent aan het uitvoeren van de opdracht. Om dit laatste te controleren ontvangt Thomas & Brinkman bij de aanvang van de overeenkomst van opdrachtnemer een kopie van de polis van de beroeps- en bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.
 
Artikel 7: Honorarium, betaling en kosten

Overeenkomst tussen opdrachtgever en Thomas & Brinkman.

a. De door opdrachtgever aan Thomas & Brinkman verschuldigde vergoeding wordt vastgelegd in de overeenkomst van opdracht. Thomas &Brinkman draagt er zorg voor dat van de opdracht per maand een tijdsverantwoording bijgehouden wordt, welke als basis dient voor de berekening van de vergoeding voor de uitgevoerde opdracht.

b. Thomas & Brinkman brengt bij de opdrachtgever voor een werkdag niet meer dan twee dagdelen van vier uur in rekening, tenzij daarover door opdrachtgever en Thomas & Brinkman afwijkende afspraken zijn gemaakt.

c. Over de overeengekomen bedragen is omzetbelasting verschuldigd.

d. Thomas & Brinkman declareert maandelijks voor de in die maand verrichte werkzaamheden. Betaling van het factuurbedrag dient – zonder recht op korting of verrekening – te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Thomas &Brinkman gerechtigd vertragingsrente ter grootte van 1% per maand in rekening te brengen. Blijft de opdrachtgever na aanmaning in gebreke met betaling, dan is Thomas & Brinkman gerechtigd alle kosten van inning, waaronder begrepen alle kosten van rechtsbijstand en buitengerechtelijke kosten door te berekenen aan opdrachtgever.

e. Thomas & Brinkman is gerechtigd op basis van voorschotdeclaraties te factureren, dan wel aanvullende zekerheid van opdrachtgever te verlangen.

f. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

g. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan.
Overeenkomst tussen Thomas & Brinkman en opdrachtnemer

h. De door Thomas & Brinkman aan opdrachtnemer verschuldigde vergoeding wordt vastgelegd in de overeenkomst van opdracht tussen Thomas &Brinkman en opdrachtnemer.

i. Opdrachtnemer brengt Thomas & Brinkman voor een werkdag niet meer dan twee dagdelen van vier uur in rekening, tenzij daarover door opdrachtnemer en Thomas & Brinkman afwijkende afspraken zijn gemaakt.

j. Per kalendermaand zal opdrachtnemer binnen een week na het verstrijken van die maand bij Thomas & Brinkman een nota indienen met daarbij een tijdsverantwoording die zodanig gespecificeerd is dat voldoende inzicht wordt verschaft over de wijze waarop het bedrag van de nota tot stand komt.

k. Thomas & Brinkman erkent de nota van de opdrachtnemer zodra opdrachtgever de declaratie van Thomas & Brinkman heeft betaald. Thomas& Brinkman gaat over tot betaling van de nota van de opdrachtnemer nadat betaling van opdrachtgever over dezelfde termijn is ontvangen.
 
Artikel 8: Verlenging en beëindiging van overeenkomst

a. De overeenkomst eindigt zonder opzegging of andere schriftelijke kennisgeving op de contractueel vastgestelde datum.

b. Indien opdrachtgever de overeenkomst met Thomas & Brinkman wenst te verlengen en de opdrachtnemer hiermee instemt en de overeenkomst tussen Thomas & Brinkman en opdrachtnemer met eenzelfde termijn wil verlengen, en Thomas & Brinkman met beide verlengingen instemt, brengt Thomas & Brinkman de verlenging van de overeenkomst tot stand.

c. Opdrachtgever is na de eerste 30 werkdagen van de looptijd van de overeenkomst gerechtigd de overeenkomst tussen opdrachtgever en Thomas &Brinkman tussentijds te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 10 werkdagen. Onder werkdagen wordt verstaan maandag tot en met vrijdag met uitzondering van officiële feestdagen. Opzegging dient aan Thomas &Brinkman per aangetekende brief te geschieden, waarbij de opzegtermijn op de datum van ontvangst ingaat. Tijdens de opzegtermijn is de afgesproken vergoeding door opdrachtgever verschuldigd.

d. In afwijking van het in het vorige lid bepaalde kunnen partijen, zonder een opzegtermijn in acht te nemen, de opdracht beëindigen inde periode tussen de startdatum en 30 werkdagen daarna. De opzegging dient per aangetekende brief te geschieden. Thomas & Brinkman en opdrachtnemer hebben in geval van een dergelijke beëindiging slechts recht op het tot het moment van beëindiging verschuldigde honorarium en de eventuele declarabele kosten.

e. In afwijking van de vorige artikelen kunnen partijen de onderhavige overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen beëindigen indien:
een andere partij surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement is geraakt; de andere partij één of meer bepalingen van de overeenkomst na ingebrekestelling niet nakomt; indien er zich omstandigheden voordoen die de eer of goede naam van een partij waarschijnlijk aanmerkelijk kunnen aantasten of anderszins waarschijnlijk aanmerkelijk materiële of immateriële schade kunnen berokkenen; indien opdrachtnemer voor langere tijd niet in staat is het overeengekomen werk te verrichten en na overleg met Thomas & Brinkman binnen een redelijke termijn geen passende vervanger is gevonden.f. Indien de overeenkomst tussen opdrachtgever en Thomas &Brinkman op basis van artikel 8 wordt ontbonden of opgezegd, wordt de overeenkomst tussen Thomas & Brinkman en opdrachtnemer tevens geacht te zijn beëindigd op het tijdstip van de beëindiging van de overeenkomst tussen opdrachtgever en Thomas & Brinkman. Indien de overeenkomst tussen opdrachtnemer en Thomas & Brinkman op basis van artikel 8 wordt ontbonden of opgezegd, wordt de overeenkomst tussen Thomas & Brinkman en opdrachtgever tevens geacht te zijn beëindigd op het tijdstip van de beëindiging van de overeenkomst tussen opdrachtnemer en Thomas & Brinkman.
 
Artikel 9: Verbod van financiële transacties en het aannemen van cadeaus

a. Het is opdrachtnemer zowel gedurende als na het einde van de opdracht verboden te handelen in aandelen van opdrachtgever, wanneer bij deze transacties gebruik wordt gemaakt van door of tijdens de uitvoering van de opdracht verkregen kennis die niet aan derden bekend is of bekend hoort te zijn.

b. Opdrachtnemer zal geen vergoeding, beloning of andere verstrekkingen al dan niet in natura bedingen bij of ontvangen van opdrachtgever.
 
Artikel 10: Intellectuele eigendom

Alle tijdens de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer ontwikkelde intellectuele eigendomsrechten komen aan opdrachtgever toe.Opdrachtnemer zal desgevraagd meewerken aan overdracht van deze rechten aan opdrachtgever.
 
Artikel 11: Rechtskeuze en geschillen

De relatie tussen opdrachtgever en Thomas & Brinkman wordt volledig beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden wordt te allen tijde nadrukkelijk uitgesloten, behoudens in het geval van schriftelijk expliciet overeengekomen afwijkingen. Bij alle geschillen staat het ieder der partijen vrij - indien zij in onderling overleg niet tot overeenstemming kunnen komen - zich tot de bevoegde burgerlijke rechter te wenden. In elk geval is de rechtbank Amsterdambevoegd om van deze geschillen kennis te nemen.
 
Artikel 12: Slotbepaling

Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de opdracht en de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.